FM0 MCU

您的位置:首页--产品展示--FM0 MCU

FM0+ 32-bit ARM® Cortex®-M0

NameCPU Core
S6E1B84EHAGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1B84G0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C12C0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1B84FHAGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1B84GHAGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1B84E0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1A12B0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1C11D0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1B84EHAGF20000ARM Cortex-M0+
S6E1B86FHAGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C32B0AGP20000ARM Cortex-M0+
S6E1B84F0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1B86F0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C31B0AGP20000ARM Cortex-M0+
S6E1B86GHAGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C12C0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C11C0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1C32D0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1B34E0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C12D0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1B34G0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C32C0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1C11B0AGP20000ARM Cortex-M0+
S6E1B36E0AGF20000ARM Cortex-M0+
S6E1C32D0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1A11C0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1B86E0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1B86EHAGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1A12C0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1B34E0AGF20000ARM Cortex-M0+
S6E1B86E0AGF20000ARM Cortex-M0+
S6E1B86EHAGF20000ARM Cortex-M0+
S6E1B84E0AGF20000ARM Cortex-M0+
S6E1B36E0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C31D0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C31C0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1C31C0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C31D0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1B36G0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1B36F0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1B34F0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1B86G0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C32C0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1A11B0AGP20000ARM Cortex-M0+
S6E1C11C0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1A12C0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1A11C0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1A11B0AGN20000ARM Cortex-M0+
S6E1A11C0AGF20000ARM Cortex-M0+
S6E1A12C0AGF20000ARM Cortex-M0+
S6E1A12B0AGP20000ARM Cortex-M0+
S6E1C12D0AGV20000ARM Cortex-M0+
S6E1C12B0AGP20000ARM Cortex-M0+
S6E1C11D0AGN20000ARM Cortex-M0+

 

 

Series

S6E1BS6E1CS6E1A
Flash/SRAM(KB)512/64128/1688/6
Work Flash (KB)48--
GPIO1035437
Base Timer884
MFT1-1
QPRC--1
MFS863
USB11-
HDMI-CEC22-
DMA/DSTC-/64-/642/-
ADC2488
crc-
I2S22-
LCDC

44SEG x 4COM or

40SEG x 8COM (Max)

--
Smart Card Interface21

< 返回

沪ICP备15009483号 Copyright © 2019上海泽兆电子科技有限公司     地址:上海市松江临港科技城研展路455号A座502   电话:021-54179891